Régi törekvés, hogy a szerződésszerü teljesítés elmaradása esetén a szolgáltatás, az ellenszolgáltatás a bírói út mellőzésével is kikényszeríthető legyen, illetve a
szerződésszegés károsultja valamilyen, elôre biztosított kártérítésben részesüljön.


A szolgáltatás és az ellenszolgáltatás teljesítése idôben sokszor elválik egymástól. Idôközben a teljesítéssel elmaradásban lévô fél szándéka, helyzete megváltozhat. Elôfordulhat, hogy a szerzôdésben foglaltak ellenére nem akar, vagy megváltozott helyzete miatt nem képes teljesíteni. Már az antik római joggyakorlat is lehetôvé tette, hogy
a szerzôdô felek elôre meghatározzanak jogkövetkezményeket szerzôdésszegés esetére. A szerzôdéses akarat komolyságát is mutatja, erôsíti a bizalmat, ha a felek már a szerzôdés megkötésekor valamilyen biztosítékot adnak egymásnak. A biztosítékadás lehet önkéntes, alapulhat a felek kölcsönös akaratán, de jogszabály, bírósági határozat vagy hatósági döntés is  elôírhatja. Jó példa erre a zálogjog. A biztosítékhoz fûzôdô jog érvényesítésének módja típusonként nagy eltéréseket mutat.
Ahhoz például, hogy foglalóval biztosított jogunkat érvényesítsük, nem szükséges külön eljárás. A zálogjogra vonatkozó szabályok már sokkal összetettebbek. Közös jellemzôk
A szerzôdést biztosító mellékkötelezettségek tehát biztosítékot adnak a szerzô désszerû teljesítés elmaradása esetére.


Ezekben a mellékkötelmekben közös, hogy sorsuk általában szorosan kötôdik a biztosított szerzôdés sorsához.
Szerzôdésszerû teljesítés esetén, egyéb megállapodás hiányában általában hatályukat vesztik. Fontos szabály, hogy a semmis szerzôdés mellékkötelmekkel való biztosítása semmis. Ugyancsak semmis a bírói úton nem érvényesíthetô szerzôdések – a korábban tárgyalt naturalis obligatio – biztosítására kötött szerzôdés.
Érdekes kérdés azonban az elévült követeléseket biztosító mellékkötelmek jogi megítélése. Mint az egyik elôzô cikkemben megírtam, az elévült követelések  írói úton nem kikényszeríthetôk. Maga a jog azonban nem szûnik meg, és bizonyos esetekben, mint például kézizálog adása, a jogosult mégis érvényesítheti követelését. Szeretném azonban felhívni a figyelmet, hogy a gyakorlatban sokan alkalmazzák helytelenül a mellékkötelmekre vonatkozó szabályokat. Így például nem veszik fi gyelembe, hogy a zálogjog érvényesítése is csak törvényben meghatározott módon történhet, és végrehajtási eljárás mellôzésével értékesítik a kézizálogként maguknál tartott dolgot, vagy a másik fél szerzôdésszegése esetén úgy tekintik, hogy az automatikusan az ô tulajdonukba kerül. A végrehajtási eljárás s zabályai valamelyest garanciát adnak arra, hogy a mellékötelezettség jogosultja ne élhessen vissza helyzetével. Ha jogát saját mérlegelése alapján, minden jogorvoslati lehetôség nélkül gyakorolhatná,ezzel a kötelezettet méltatlanul kiszolgáltatott helyzetbe hozná. Vannak persze kivételek is. Ilyen kivétel, hogy a fuvarozót a fuvardíj és költségek erejéig megilletô, a fuvarozással kapcsolatosan birtokába került dolgokon fennálló zálogjogát más zálogjogosultakat megelôzôen, bírósági eljárás nélkül, a kereskedelmi forgalomban való értékesítéssel elégítheti ki.


Fajtái


A legfontosabb szerzôdést biztosító mellékkötelezettségek:

zálogjog (jelzálog és kézi zálog),

óvadék,

kötbér,

foglaló,

előleg,

kezesség,

bankgarancia,

jótállás.


Ezek a kötelezettségek többféle szempont alapján csoportosíthatók. Egy részük a szolgáltatás jogosultjának a helyzetét erôsítik. Ilyen jellemzôen a kötbér és a jótállás. Más részük, mint például az óvadék, kezesség, bankgarancia, elôleg az ellenszolgáltatás jogosultját hozza elônyös helyzetbe. Egy részük egyfajta átalány kártérítésként funkcionál (kötbér, foglaló), más esetben a biztosítékként adott dolog értékével el kell számolni (óvadék, zálog). A mellékkötelmekre vonatkozó jogi szabályozás
típusonként nagy eltéréseket mutat. Ennek megfelelôen a részletes tudnivalókat nem tudjuk egyetlen cikkben összefoglalni.  Következô írásunk témája a zálogjog lesz, amely igen elterjedt, sokoldalúan alkalmazható biztosíték.

Megjelent a Bautrend magazin 2009. októberi számában